Contents

알립니다

푸른길소식알립니다
 
작성일 : 06-10-23 13:04
푸른길참여의 숲 조경공사(1차) 일부 항목의 단가 알림
 글쓴이 : 운영자
조회 : 4,643  
                                                                                                          (사)광주푸른길운동본부는 광주푸른길공원 참여의 숲 조경공사(1차) 공사내역중 일부 항목에 대한 단가를 알려드립니다. 내역서 작성시 참조바랍니다.

--- 아  래 ---

초화류 : 1본당 2,363원(식재비 포함)
식생멀칭 : 1㎡ 9,079원(시공비 포함)
수목명찰 : 1조 10,000원(시공비 포함)
안내해설판 : 1조 800,000원(시공비 포함)
표지판 : 1조 200,000원(시공비 포함)

2006. 10. 23
(사)광주푸른길가꾸기운동본부